Sektori I sherbimeve ne Bashki 

 

 Drejtor  I pergjithshem   z.Dasho Sejdo

 

NDERRMARRJA KOMUNALE

 

Sherbimet komunale ne Bashki konsistojne  ne :

-                     pastrim

-                     gjelberim dhe mirembajtje e siperfaqeve te gjelbra

-                     ndricimi i qytetit

-                     sherbimi i dekorit.

Pergjegjes i sherbimit komunal z.Perparim Kore

 

 

 

NDERRMARJA E UJESJELLESIT

Drejtor z. Dasho Qeli

-           Sherbimi I furnizimit me uje te pijshem per popullaten ,behet npm nderrmarjes se ujesjellesit ne varesi te Bashkise.

-           sherbimi I pastrimit dhe mirembajtjes se kanaleve te ujrave te zeza, si sector I vecante inkuadruar prane kesaj nderrmarjeje.

 

 

 

ZYRA E LICENSIMIT TE SUBJEKTEVE

                                                                        Pergjegjes z.Dasho Sejdo

 

-           licensim per sherbimet taksi.

-           licensim per sherbimin urban

-           licensim per sherbimin interurban

-           dhenia e licensave profesionale per sherbime publike per subjektet juridike.

 

 

SHERBIME TE TJERA:

                                                                        Pergjegjes z.Dasho Sejdo

-                     sherbimi i mirembajtjes se varrezave publike dhe te deshmoreve e cila ka kaluar ne sipermarrje private

-                     dhenia e lejeve per zgjatjen e orarit te sherbimit ne lokale te ndryshme.

-                     dhenia e autorizimeve per tregetimin e lendeve djegese naftes dhe gazit

-                     sherbimi i strehimit. Trajton me kredi dy grupe familjesh ne nevoje:

a-      ish pronaret

b-     familjet me perfitim kredie me 3%

 

 


Datenschutzerklärung
Make your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!