Shërbimet që kryhen në zyrën e gjendjes civile të Bashkisë Gjirokastër:

 

*Arshiva e gjendjes civile:

 

- Marrja e aktit të Martesës

- Dhënie e çertifikatës nga akti i Martesës

- Njoftim Martese

- Dhënie e çertifikatave familjare nga regjistrimi i vitit:

1923-1930-1950-1974 (Rregjistrimet familjare)

1929-1974 (Vdekjet)

1929-1990 (Aktet e lindjeve vetëm për jashtë shtetit, korrigjim materiali dhe për proçes gjygjsor)

 

Ky sektor mbulon edhe kryerjen e martesave në Bashkinë e Gjirokastrës

 

*Shërbimet që kryhen në zyrat e gjendjes civile të Njësive Bashkiake:

 

   

Datenschutzerklärung
Free website powered by Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!