Asistencë ligjore

                                                                                    Pergjegjes z. Belul Hila

 

-                     Ju ofron asistence juridike ne raport te maredhenieve te qytetareve me Bashkine , per te gjitha problemet qe ligji ngarkon administraten e Bashkise ndaj qytetareve.

-                     Mbulon kontrollin e bazueshmerise ligjore te te gjithe akteve administrative qe nxjerrin zyrat, maredheniet brenda administrates dhe jashte saj

-                     Informon dhe  raporton  prane Keshillit te Bashkise si edhe   ne mbledhjet e tij, per vertetesine ligjore te te gjithe dokumentacionit rreth te cilit diskutohet nje keshille.

-                     I ofron publikut sherbime te gjendjes civile, dokumentacionin e kerkuar per ndryshimet ne perberesit e gjendjes civile sipas ligjit te gjendjes civile.

-                     I ofron qytetareve sherbime me vertetime per sigurime shoqerore, procedura gjyqesore, vleresim per qytetaret, vertetim per takimet ne institucionet e vuajtjes se denimit etj

-                     Kryen te gjitha procedurat shkresore per kontratat me qytetaret per pronat qe ka Bashkia.

-                     Perfaqeson Bashkine , titullarin e saj ne te dy shkallet e Gjyqesorit, ne te gjitha proceset civile qe lidhen me pronesine, financat, urbanistiken, gjendjen civile etj.

 

 

 


Datenschutzerklärung
Free website powered by Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!