ZYRA E TAKSAVE NE BASHKI

                                                                                                Pergjegjes z.Gentian Themollari

I sherben kryesisht biznesit qe operon ne qytetin e Gjirokastres, qofte biznesit te madh apo edhe biznesit te vogel.

Orari i pritjes per qytetaret dhe biznesit  8  -  16.00

Sherbimet qe ofron zyra e tatim – taksave:

-                     pagesat e taksave dhe tarifave vendore

-                     vendosja e tatimit per biznesin pas rregjistrimit ne QKR

-                     dhenia e vertetimeve per sherbimet.

 

 

Drejtoria Juridike ofron asistencë ndaj të gjitha strukturave të Bashkisë Gjirokaster në drejtim të njohjes, interpretimit dhe zbatimit rigoroz të ligjit, akteve nënligjore, si dhe Vendimeve të Këshillit Bashkiak dhe akteve të Kryetarit të Bashkisë. Bashkërendon nismat dhe propozimet e Bashkisë së Tiranës për përmirësimin e kuadrit ligjor dhe nënligjor, për fushat ku ushtron funksionet dhe veprimtarinë institucioni, si dhe përmirësimin e proçedurave administrative. Bashkërendon me forumet dhe strukturat e Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë në drejtim të kontributit që Bashkia e Tiranës jep, si anëtare e saj, në lidhje me proçesin e decentralizimit dhe reformës ligjore në qeverisjen vendore. Kontribuon në zgjidhjen e kërkesave për çështje me natyrë ligjore e juridike, si dhe të ankesave në rrugë administrative e gjyqësore. Kontribuon në hartimin dhe standartizimin e kontratave, aktmarrëveshjeve, memorandumeve të mirëkuptimit dhe bashkëpunimit që Bashkia e Tiranës do të lidhë.

 

Datenschutzerklärung
Free website powered by Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!